Afschaffing TBS-regeling

28 februari 2012 - Deze namiddag werden de sociale partners geïnformeerd omtrent de beslissingen die door de Vlaamse regering zijn genomen. De boodschap was klaar, maar kwam ongemeen hard aan: de uitstapregeling TBS 56+/58+ wordt afgeschaft!

Finaal overleg "Werkgroep Werk"?

23 februari 2012 - Vandaag donderdag 23 februari vindt een laatste overleg plaats in de "Werkgroep Werk" waar men zich nog altijd buigt over de maatregelen inzake pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarden. De werkgroep ressorteert onder Comité A (federaal niveau) en het is uiteindelijk daar dat men formeel zal onderhandelen. Die onderhandelingen kunnen pas starten, nadat er een wetsontwerp is en dat is er nog altijd niet...

Pensioendossier en TBS-regeling: update

16 februari 2012 - Na afloop van de vergadering van vandaag van de "Werkgroep Werk" die ressorteert onder Comité A, heeft de overheid nog altijd geen ontwerp van wettekst voorgelegd. Een ontwerp van wettekst zou pas ten vroegste in de loop van de volgende week aan de vakorganisaties worden bezorgd en het volgend overlegmoment is pas voor volgende donderdag gepland. Zolang de formele onderhandelingen in Comité A niet zijn afgerond, kan ook het overleg op niveau van de gemeenschappen niet van start gaan...

Pensioendossier en TBS-regeling: huidige stand van zaken

12 februari 2012 - Bijna anderhalve maand na de invoering van de pensioenhervorming is het nog altijd onduidelijkheid troef; zeker voor wat het onderwijzend personeel betreft. Wij geven hieronder nog eens een huidige stand van zaken. In afwachting van het geplande overleg tussen de federale regering en de sociale partners van 14 februari as. zegt het VSOA Onderwijs nu al, dat we tijdens het overleg met de Vlaamse regering alvast resoluut zullen pleiten voor overgangsmaatregelen. Overgangsmaatregelen voor die categorie van onderwijspersoneelsleden die door de bruuske en zonder overleg ingevoerde pensioenhervorming alweer dreigen uit de boot te vallen.

Mededeling aan alle rechthebbenden van de Sociale dienst GO!

Sociale Dienst GO!

1 februari 2012 - De basisbarema's voor een financiële tegemoetkoming van de Sociale dienst GO! zijn verhoogd.

Nationale staking heeft doel bereikt : dreiging van de indexsprong is van tafel

30 januari 2012 - De staking van 30 januari is geslaagd! Waar kon, werd het werk neergelegd; maar er waren ook tal van acties in de onderwijssector. Het belangrijkste doel, nl. de dreiging van de indexsprong van tafel vegen, is bereikt...

Dossier Leerzorg

Fundamentele onderwijshervormingen vereisen de nodige tools!

24 januari 2012 - Het VSOA Onderwijs is van oordeel, dat kinderen met een handicap die het gewoon onderwijs aankunnen, daar ook moeten terecht kunnen. Met maatregelen die leiden tot een fundamentele onderwijshervorming zonder dat de Vlaamse regering daar de nodige tools tegenover plaatst, kunnen wij echter niet akkoord gaan. Dit zou alweer leiden tot extra werkdruk en taakbelasting en dat is niet langer aanvaardbaar.

Stelsel opleidingscheques hervormd door minister Muyters

21 januari 2012 - Wij verdenken minister Muyters er helemaal niet van, dat hij te kwistig met de snoeischaar zou zijn omgesprongen; in zekere zin is zijn maatregel enigszins te verantwoorden; zeker in tijden van besparingen… Dat hij echter de verkeerde keuze heeft gemaakt is een feit. Hij heeft opleidingen die daar niet huishoren – al dan niet met opzet - op de zwarte lijst gezet. Dat getuigt o.i. op zijn minst van een zware inschattingsfout of moeten wij daar meer achter vermoeden…

Stakingsaanzegging voor 30 januari 2012 ingediend

20 januari 2012 - Op 19 januari 2012 werd door de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging ingediend. Onze leden hebben de mogelijkheid om, naar hun keuze, te staken hetzij voor 1 lesuur, hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

30 januari: STAKING IS ONVERMIJDELIJK!

18 januari 2012 - De vakbonden hebben nooit de noodzaak betwist van gezonde openbare financiën... Echter NIET op deze wijze. We blijven stellen, dat deze sanering onevenwichtig, onrechtvaardig en onbillijk is. Een algemene stakingsdag op 30 januari blijkt nodig om de regering en de werkgevers te overtuigen dat dit voor werknemers en sociaal gerechtigden echt niet meer kan.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS