Verkiezingen ATP Personeel Raad van Bestuur Universiteit Gent

24 maart 2012 - Van 23 tot 27 april 2012 vinden er verkiezingen plaats van ATP Personeel voor de Raad van Bestuur in Universiteit Gent.

Eind maart krijg je meer brutoloon!

24 maart 2012 - Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in januari zal je eind deze maand meer brutoloon ontvangen.

Onderhandelingen worden opgestart

6 maart 2012 - Na overleg tussen de Vlaamse Regering en de onderwijsvakbonden werd in gemeenschappelijk vakbondsfront de beslissing genomen om met de Minister van Onderwijs Pascal Smet te onderhandelen over de maatregelen die werden genomen in het kader van de principebeslissing van de Vlaamse Regering.

De besparingsronde van de Vlaamse Regering: gevolgen voor de sector onderwijs

1 maart 2012 - Op 28 februari 2012 kregen de onderwijsvakbonden van minister van Onderwijs Pascal Smet eenzijdig te horen wat de besparingsronde van de Vlaamse Regering voor de sector onderwijs zal inhouden. In afwachting van een schriftelijke mededeling door de overheid volgt hieronder alvast een beknopte samenvatting.

Acties zijn onvermijdelijk

1 maart 2012 - Acties zijn onvermijdelijk naar aanleiding van de eenzijdige beslissing van de Vlaamse Regering om zonder voorafgaand overleg de TBS-regeling af te voeren. Bovendien worden er beperkende maatregelen voor wat het ziekteverlof betreft opgelegd en komt er ook een reducering van het wachtgeld. Hieronder kan u het persbericht dat het Gemeenschappelijk Vakbondsfront vandaag verspreidde en waarin ze haar standpunt toelicht, downloaden.

Vlaamse Regering tackelt onderwijspersoneel: dit verdient rood!

TBS- regeling zo goed als van tafel geveegd...

29 februari 2012 - De Vlaamse Regering heeft de beslissing genomen, dat ze de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van het ene moment op het andere botweg moest afvoeren. Van overgangsmaatregelen is er zelfs geen sprake… Dit is een kaakslag van formaat voor het Vlaams onderwijzend personeel!

Afschaffing TBS-regeling

28 februari 2012 - Deze namiddag werden de sociale partners geïnformeerd omtrent de beslissingen die door de Vlaamse regering zijn genomen. De boodschap was klaar, maar kwam ongemeen hard aan: de uitstapregeling TBS 56+/58+ wordt afgeschaft!

Finaal overleg "Werkgroep Werk"?

23 februari 2012 - Vandaag donderdag 23 februari vindt een laatste overleg plaats in de "Werkgroep Werk" waar men zich nog altijd buigt over de maatregelen inzake pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarden. De werkgroep ressorteert onder Comité A (federaal niveau) en het is uiteindelijk daar dat men formeel zal onderhandelen. Die onderhandelingen kunnen pas starten, nadat er een wetsontwerp is en dat is er nog altijd niet...

Pensioendossier en TBS-regeling: update

16 februari 2012 - Na afloop van de vergadering van vandaag van de "Werkgroep Werk" die ressorteert onder Comité A, heeft de overheid nog altijd geen ontwerp van wettekst voorgelegd. Een ontwerp van wettekst zou pas ten vroegste in de loop van de volgende week aan de vakorganisaties worden bezorgd en het volgend overlegmoment is pas voor volgende donderdag gepland. Zolang de formele onderhandelingen in Comité A niet zijn afgerond, kan ook het overleg op niveau van de gemeenschappen niet van start gaan...

Pensioendossier en TBS-regeling: huidige stand van zaken

12 februari 2012 - Bijna anderhalve maand na de invoering van de pensioenhervorming is het nog altijd onduidelijkheid troef; zeker voor wat het onderwijzend personeel betreft. Wij geven hieronder nog eens een huidige stand van zaken. In afwachting van het geplande overleg tussen de federale regering en de sociale partners van 14 februari as. zegt het VSOA Onderwijs nu al, dat we tijdens het overleg met de Vlaamse regering alvast resoluut zullen pleiten voor overgangsmaatregelen. Overgangsmaatregelen voor die categorie van onderwijspersoneelsleden die door de bruuske en zonder overleg ingevoerde pensioenhervorming alweer dreigen uit de boot te vallen.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS