Wordt GLBO50+, GLBO55+?


Begin dit jaar maakte de federale overheid bekend, dat de gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ (GLBO50+), een loopbaanonderbreking die vanaf de leeftijd van 50 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kon worden opgenomen, niet langer vanaf de leeftijd van 50 jaar zou kunnen van start gaan… Dit impliceert dat wie dit stelsel wil aanvragen met ingang van 1 september 2012 op die datum tenminste 55 jaar zal moeten zijn. De leeftijd wordt dus opgetrokken.


Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft waarin deze materie wordt geregeld, wordt eerstdaags onderhandeld. Dit ontwerp van koninklijk besluit werd door de ministerraad goedgekeurd (zie uittreksel ministerraad d.d. 15 maart 2012 hieronder) en daarin stond al te lezen, dat de ingangsdatum voor wat die nieuwe leeftijdsvoorwaarde betreft op 1 juli 2012 zal komen te liggen.

Bron: Ministerraad van 15 maart 2012

Personeelsleden die vóór 15 maart 2012 bij hun schoolbestuur al een aanvraag hadden ingediend zouden nog aanspraak kunnen maken op het huidige stelsel. Zij zouden alsnog op 1 september of 1 oktober in het stelsel kunnen stappen op voorwaarde dat zij de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. Bijkomende voorwaarde is, dat ze hun aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen (formulier C61) nog vóór 1 juli 2012 indienen bij de RVA. Dit moet via een aangetekende zending gebeuren.

Het gegeven dat op minder dan een week voor de start van de zomervakantie het hogervermelde ontwerp van koninklijk besluit nog niet eens werd onderhandeld en bijgevolg dan ook nog moet worden bekrachtigd, tart alle verbeelding. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat onnoemelijk veel personeelsleden in het ongewisse worden gelaten; ook voor de schoolbesturen wordt het op organisatorisch vlak quasi zo goed als onmogelijk om het volgend schooljaar adequaat voor te bereiden… Het signaal dat de federale overheid hiermee geeft, is er o.i. één van totale onkunde… Bovendien getuigt het van een grenzeloos gebrek aan respect voor al wie bij deze maatregel is betrokken en dat doet de frustratie en het ongenoegen alleen nog maar toenemen; zowel bij het onderwijspersoneel als bij de onderwijsverstrekkers.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-Coördinator  

 

 

 

Delen: