Vlaamse Regering tackelt onderwijspersoneel: dit verdient rood!

TBS- regeling zo goed als van tafel geveegd...

De Vlaamse Regering heeft haar begroting rond… Ze is van mening, dat ze de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van het ene moment op het andere botweg moest afvoeren, omdat ze daarmee 5 miljoen euro – een klein deel van het totaalbedrag - zou kunnen besparen… Van overgangsmaatregelen is er zelfs geen sprake… De Vlaamse Regering laat hiermee haar eigen onderwijspersoneel in de kou staan! 
 “Een structureel besliste maatregel” in concreto…


Tot op vandaag konden kleuteronderwijzers en leerkrachten vervroegd uitstappen via de regeling “terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen”. Kleuterleidsters en –leiders konden dat doen vanaf de leeftijd van 56 jaar; voor leerkrachten was dat 58 jaar. De Vlaamse regering heeft nu eenzijdig en koudweg beslist om de regeling voor leerkrachten volledig af te schaffen en dit zonder ook maar enige vorm van overgangsmaatregelen. Voor kleuteronderwijzers blijft de regeling wel nog mogelijk, maar dan pas vanaf 58 jaar. Het wachtgeld dat ze daarvoor zullen krijgen, zal worden verminderd. Waar dat vandaag nog 54 % van het brutoloon bedroeg, zal dat nu tot 40 % van het brutoloon worden gereduceerd.

Alle onderwijspersoneelsleden – kleuteronderwijzers, leerkrachten en gelijkgestelden - die vóór 27 februari 2012 daarvoor een aanvraag hadden ingediend en met ingang van 1 april 2012 vervroegd willen uitstappen, kunnen dat nog doen aan de huidige voorwaarden en krijgen daarvoor nog de geldende wachtgeldtoelage. Voor kleuteronderwijzers die nog geen aanvraag hadden ingediend en die vanaf 58 jaar vervroegd willen uitstappen, zullen de nieuwe voorwaarden gelden voor wat de wachtgeldtoelage betreft.

“Uitdoofscenario…” Que?

Vlaams minister-president Peeters en Vlaams minister van Begroting en Werk Muyters hanteren de term “uitdoofscenario”… Volgens het VSOA Onderwijs dekt deze term geenszins de lading en is er van een zogenaamd “uitdoofscenario” zelfs totaal geen sprake. De maatregel werd niet enkel totaal eenzijdig en zonder voorafgaand overleg genomen; enige vorm van overgangsmaatregelen werden zelfs niet eens overwogen.

Begin februari keurde het Vlaams Parlement nochtans een met redenen omklede motie goed, waarin stond dat de TBS-regeling moest aangepast worden aan de beslissingen die op federaal niveau waren genomen. In die motie werd eveneens gevraagd om de nodige overgangsmaatregelen te nemen en dat er stimuli moesten komen voor oudere leerkrachten in het kader van het loopbaandebat.

Tijdens de plenaire vergadering van 8 februari 2012 in het Vlaams Parlement maakten verscheidene parlementsleden aan minister van Onderwijs Smet de boodschap over, dat de onderwijspersoneelsleden die op korte termijn alsnog aanspraak konden maken op een tbs-regeling niet langer in het ongewisse mochten worden gelaten en dat zij met een billijke overgangsmaatregel moesten worden gerustgesteld. Er werd zelfs geopperd, dat overgangsmaatregelen voor degenen die in het systeem konden stappen, maar die dat nog niet deden en als gevolg daarvan hun loopbaan van de ene dag op de andere met twee, drie of zelfs meer jaren zagen toenemen, een noodzaak waren.

Aan de minister werd zelfs openlijk het volgende meegegeven: “Wij hopen dat onze leerkrachten op u zullen kunnen rekenen en dat u uw uiterste best zult doen om die heel scherpe kantjes van die heel koude pensioenhervormingen die de Federale Regering heeft beslist, mee te helpen afvijlen”. Minister Smet gaf in zijn antwoord op de aan hem gestelde vragen tot slot nog het volgende mee: “De leerkrachten kunnen op mij rekenen. We zullen samen met de Vlaamse Regering en de Federale Regering een goede én evenwichtige regeling uitwerken die rekening houdt met de maatschappelijke noden van vandaag en ook met de bijzondere kenmerken van het leerkrachtenberoep, want het moet meer zijn dan alleen werken. We moeten kijken om het leerkrachtenberoep in de toekomst aantrekkelijk te houden.”

Dit bleken allemaal holle woorden te zijn… Ook minister Muyters benadrukte vandaag op Radio 1 nog eens, dat men ook in het onderwijs langer zal moeten werken… Met eenzelfde adem voegde hij er nog aan toe, dat dit gepaard moet gaan met een “aanpassing” – inderdaad u leest het goed - van het TBS-systeem waarbij een overbruggingsperiode tussen de loopbaan en het pensioen nog mogelijk moet zijn voor de betrokken personen. Wij durven ons hier dan ook openlijk de vraag te stellen of Muyters wel degelijk de betekenis kent van het woord “aanpassing” en of dit nog van toepassing kan zijn op iets dat werd afgeschaft… Wat hij voorts begrijpt onder het woord “uitdoofscenario”, laten we hier gemakshalve maar in het midden… Verder nemen we ook akte van de uitspraak van de federale vicepremier Van Quickenborne die tevreden is dat de TBS-regeling strenger is geworden… Ze is afgeschaft, meneer de minister, afgeschaft! Tenminste toch voor het overgrote deel van het onderwijspersoneel. Wij willen nog begrijpen, dat u in het kader van het veiligstellen van onze sociale zekerheid en onze pensioenen aan “termijndenken” doet… Wij hopen dat u ook begrijpt dat leerkrachten ook die vorm van denken hanteren bij het plannen van hun onderwijsloopbaan…


Van overgangsmaatregelen geen sprake!

De Vlaamse Regering heeft dus de uitstapregeling TBS 56+/58+ van het ene op het andere moment én zonder voorafgaand overleg boudweg van tafel geveegd. Dat voor kleuteronderwijzers de regeling wel nog mogelijk blijft, maar dan pas vanaf 58 jaar en daar bovenop met een reductie van het wachtgeld kan bezwaarlijk als een overgangsmaatregel worden beschouwd. De andere leerkrachten blijven dan ook verweesd achter…

Het is net die demarche en vooral de wijze waarop de maatregel tot stand is gekomen die bij de onderwijsvakbonden in het algemeen en bij het VSOA Onderwijs in het bijzonder een zeer slechte smaak nalaat. Tijdens het federaal sociaal overleg werden door de vakbonden correctiemaatregelen m.b.t. de pensioenhervorming voor het onderwijzend personeel afgedwongen. Daardoor kunnen de meeste personeelsleden met 60 met pensioen. Het feit dat minister Smet die correctiemaatregelen  gebruikt om de genomen beslissing te verrechtvaardigen, stemt ons al helemaal bitter, want wie in het onderwijs al vroeger met pensioen kan, heeft volgens hem geen nood aan een uitstapregeling.

Een hypotheek op de toekomst

Tot op vandaag is het overleg tussen de vakbonden en het kabinet van onderwijs altijd al op een uitermate constructieve manier verlopen. Tal van dossiers – en niet de minste – werden met goed gevolg afgerond. Het ligt voor de hand, dat met dit alles het vertrouwen een ferme deuk heeft gekregen. Minister Smet begrijpt de woede van de vakbonden niet goed… De onderwijsvakbonden kregen vandaag de structureel besliste maatregel gepresenteerd met het mes op de keel; die indruk had het VSOA Onderwijs althans…

Het feit dat de minister later op de avond in de geschreven pers nog communiceerde, dat hij hoopt op een verderzetting van het overleg, maar tegelijkertijd opnieuw duidelijk laat uitschijnen dat er weinig onderhandelingsmarge rest, doet bij ons opnieuw vragen rijzen… Voor alle duidelijkheid wil het VSOA Onderwijs nogmaals beklemtonen, dat wij niet tegen verandering zijn… Bewijs daarvan is de constructieve houding die wij van bij de start van het loopbaandebat hebben aangenomen. Het gegeven dat de contesterende maatregel werd doorgevoerd zonder de verzuchtingen van het onderwijspersoneel in overweging te nemen, is voor ons echter een belangrijk obstakel. Het VSOA Onderwijs is dan ook de mening toegedaan, dat de problematiek omtrent de TBS-uitstapregeling in het loopbaandebat zijn beslag had moeten krijgen en geen deel had mogen uitmaken van de besparingsronde van de Vlaamse Regering des te meer het geringe bedrag dat het maar oplevert. Dit alles heeft ons in gemeenschappelijk vakbondsfront dan ook doen besluiten om het overleg op te schorten.

Acties

Dit alles in overweging nemende, kunnen wij dan ook niet uitsluiten dat er acties zullen komen. Niet omdat wij graag actie voeren, maar omdat wij in tegenstelling tot de Vlaamse Regering het  onderwijspersoneel niet in de kou zullen laten staan. Zij verdienen echt wel beter.

Dirk De Vos
Gemandateerd secretaris

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

 

 

Delen: