Vlaamse regering hypothekeert levenslang leren

Met het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting van 2012 opteert de Vlaamse regering ervoor om de inschrijvingsgelden voor het volwassenenonderwijs te verhogen. De betalende cursisten worden verplicht om het inschrijvingsgeld van cursisten die daarvan vrijgesteld zijn bij te passen. Daartegenover halveert de overheid haar eigen bijdrage. Voor het VSOA-Onderwijs is dat een brug te ver…

Hervorming stelsel opleidingscheques was voorbode van wat komen moest…

Meer dan 300.000 Vlamingen volgen momenteel een cursus in een Centrum voor volwassenenonderwijs. In januari van dit jaar hanteerde minister Muyters al de hakbijl met de hervorming van het stelsel opleidingscheques. Voortaan zouden die enkel nog toegekend worden voor het volgen van cursussen die arbeidsmarkt gerelateerd waren. Een opleiding die aan die voorwaarde niet voldeed, zou dus door de cursist volledig uit de eigen portemonnee moeten worden betaald. In zekere zin was die maatregel enigszins te verantwoorden, zeker in tijden van besparingen, ware het niet, dat de bewuste maatregel het perverse (neven)effect had dat leerkrachten die de opleidingscheques gebruikten om zich professioneel bij te scholen, afhaakten.

Vlaamse regering haalt zichzelf onderuit

Vlaanderen evolueert meer en meer naar een kennismaatschappij. Permanente vorming, bijscholing – kortom levenslang leren – is dan ook een conditio sine qua non. Ook de Vlaamse politieke beau monde is daarvan rotsvast overtuigd. Dit blijkt trouwens overduidelijk uit de eerste doelstelling uit het Pact van Vilvoorde, d.d. november 2001, die stelt: “Vlaanderen is in 2010 verder geëvolueerd naar een lerende samenleving. Het levenslang en levensbreed leren zijn ingebed in de samenleving. Minstens 10 % van de Vlaamse inwoners tussen 25 en 65 neemt dan deel aan permanente vorming”. Het streefcijfer van 10 % wordt in het Pact 2020 zelfs opgetrokken naar 15 %... Met de maatregel die nu wordt getroffen, spreekt de Vlaamse regering zichzelf niet enkel tegen; ze haalt zichzelf ook nog eens onderuit…

Noodzakelijke indexaanpassing? Que?

“Een noodzakelijke indexaanpassing is de reden voor de verhoging van het inschrijvingsgeld”, volgens het kabinet van Onderwijs. De werkingsmiddelen voor het leerplichtonderwijs daarentegen werden onlangs slechts gedeeltelijk geïndexeerd… Ons inziens zou het woord “besparing” een plausibeler verklaring zijn geweest voor de doorgevoerde maatregel.

Morbide maatregel

Niettegenstaande minister Smet eerder van het tegendeel overtuigd is, lijkt het ons niet irreëel dat door het inschrijvingsgeld met 15 % te verhogen het de doelgroep lager opgeleiden zal zijn die noodgedwongen zal (moeten) afhaken. Laat het nu precies die doelgroep zijn die het meest gebaat is met permanente vorming en bijscholing met het oog op het verwerven en behouden van een plaats op de arbeidsmarkt. De overheid zelf daarentegen reduceert haar bijdrage van ca. 6,3 tot ca. 3,7 miljoen €. Ze laat door de invoering van de maatregel daarmee betalende cursisten het inschrijvingsgeld van degenen die omwille van een vervangingsinkomen of werkloosheidsuitkering daarvan zijn vrijgesteld  bekostigen. Hieruit kunnen wij niet anders dan besluiten, dat deze maatregel vanuit sociaal standpunt niet enkel totaal onverantwoord is; maar dat ze daarenboven ook de vooropgestelde doelstellingen hypothekeert.

Besparingsmaatregelen in het onderwijs zijn nefast voor de toekomst van Vlaanderen

Recurrente besparingsmaatregelen in het onderwijs zullen sowieso de kwaliteit ervan in het gedrang brengen en bovendien zullen die maatregelen onrechtstreeks ook gevolgen hebben voor het onderwijzend personeel. Vandaar dat wij blijven pleiten voor het inschrijven van herstelmechanismen op die recurrente besparingen. Vlaanderens grondstoffen beperken zich heden ten dage tot  haar knowhow. Het onderwijs speelt een sleutelrol in de ontwikkeling daarvan. Door niet te investeren in onderwijs, hypothekeert men de toekomst. Niettegenstaande de Vlaamse regering daar de mond van vol heeft, loopt het hart er – vooralsnog -  niet van over…

Marnix Heyndrickx
Secretaris-Coördinator


 Download hier het persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

 

Delen: