Vlaamse regering aanvaardt voorstel onderwijsvakbonden

Koopkracht onderwijspersoneel wordt gevrijwaard!

Met het oog op het realiseren van een begroting in evenwicht voor 2013 nam de Vlaamse regering de beslissing dat de ambtenaren van de Vlaamse overheid 1 procent op hun loon moeten inleveren. In concrete cijfers zou dit een besparing opleveren van 100 miljoen euro. 82 miljoen daarvan moest in de sector onderwijs; meer bepaald bij het onderwijspersoneel worden gezocht…

Er werd aan de betrokken vakorganisaties van het Vlaams overheids- en onderwijspersoneel een menu van generieke maatregelen voorgelegd om de opgelegde besparingen te realiseren. De vakbonden konden echter zelf ook voorstellen indienen wat ze op vrijdag 16 november dan ook hebben gedaan.

Het luik onderwijs in het raamakkoord

Voor wat de sector onderwijs betreft, werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA-Onderwijs) een spitsvondig voorstel ingediend, dat uitging van twee principes: aan de koopkracht van het onderwijzend personeel mocht niet worden geraakt en de besparingsmaatregelen mochten geen blijvend karakter hebben.

 Klik hier om het voorstel te downloaden.

Op 23 november hebben de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront dan een concensus gevonden over de inhoud van het voorliggend raamakkoord. In dat raamakkoord over een besparing van 100 miljoen op personeelsgerelateerde kredieten werd voor wat het luik onderwijs betreft het voorstel dat door de onderwijsvakbonden was ingediend nagenoeg integraal aanvaard. Het raamakkoord, dat je hieronder kan downloaden, zal nu worden geconcretiseerd in regelgeving die volgens de geëigende procedures tot stand zal komen.

 Klik hier om het raamakkoord te downloaden.

Het voorstel in concreto

In de praktijk komt het voorstel erop neer, dat de Vlaamse regering haar besparing kan verwezenlijken door het vakantiegeld tijdelijk te verminderen tot een bepaald percentage van de wedde (van 92 procent naar 78,06 procent). Tegelijkertijd wordt het variabel deel van de eindejaarstoelage opgetrokken, waarmee de vermindering van het vakantiegeld datzelfde jaar wordt gecompenseerd door een op zijn minst gelijke verhoging van de eindejaarstoelage. Die verhoging kan worden gefinancierd met middelen uit de nieuwe onderwijs-cao. Over een verhoging van het percentage vakantiegeld (78,06 procent) zal dan eind 2014 – begin 2015 opnieuw worden onderhandeld.

Voor wat het jaar 2013 betreft, verandert er niets aan de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage. In het jaar daarop en ook in 2015 zal het vakantiegeld niet langer 92 procent, maar 78,06 procent van een geïndexeerde maandwedde bedragen. Het onderwijspersoneel zal dus in 2014 en 2015 minder vakantiegeld krijgen, maar in december van diezelfde jaren zal de eindejaarstoelage evenredig worden verhoogd.

Koopkracht onderwijspersoneel gevrijwaard en eerste stap gezet in cao

De onderwijsvakbonden hebben met dit op zijn minst spitsvondig voorstel een alternatief op tafel gelegd, zodat de koopkracht van het onderwijzend personeel wordt gevrijwaard. Zij zullen in hun portemonnee dus niets voelen van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering. Het VSOA-Onderwijs juicht ook toe, dat via het voorstel al een eerste stap werd gezet in het realiseren van een verhoging van de eindejaarstoelage; één van de eisen van de nieuwe cao 2012-2014.

Onderwijsvakbonden vragen garanties van de Vlaamse regering

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft aan minister-president Peeters de garantie gevraagd dat de gevraagde inspanning geen blijvend karakter mag hebben. De Vlaamse regering heeft trouwens zelf aangegeven, dat de besparing enkel noodzakelijk was omwille van de tegenvallende economische groei. Verder wordt er ook van uit gegaan, dat er de komende legislatuur geen bijkomende besparingen zullen worden opgelegd die als een aanslag op het administratief en/of geldelijk statuut kunnen worden beschouwd. Tot slot werd ook gestipuleerd, dat de loonmaatregelen genomen door de federale regering geen impact mogen hebben op het salaris van het onderwijzend personeel.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-coördinator

 

Delen: