Pensioenhervorming en TBS - Update

Pensioenhervorming

Op donderdag 23 februari 2012 vond een laatste informeel overleg plaats in de “Werkgroep Werk”. Daarin boog men zich de afgelopen weken over de maatregelen en de daaraan gerelateerde problematiek inzake pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarden in de openbare sector en in het onderwijs. De werkgroep ressorteert onder Comité A (federaal niveau). Dat comité heeft de onderhandelingsbevoegdheid voor alle overheidssectoren en het is uiteindelijk daar, dat er ook formeel zal onderhandeld worden over de nieuwe pensioenregelgeving voor wat de openbare sector en het onderwijs betreft.

In afwachting van een wetsontwerp zullen de formele onderhandelingen in Comité A binnen afzienbare tijd van start gaan. Pas na afronding van die formele onderhandelingen zullen wij definitief kunnen meedelen wat die nieuwe regeling uiteindelijk en concreet zal inhouden.

Het document opgemaakt door De Pensioendienst van de Openbare Sector en dat u hieronder kan downloaden, geeft de stand van zaken weer d.d. 5 maart 2012.

 Klik hier om het document te downloaden
 

Uitstapregeling (TBS)


Met het kabinet van Onderwijs is de afspraak gemaakt, dat alle personeelsleden die een aanvraag hadden ingediend om met ingang van 1 april 2012 uit te stappen - in acht nemende dat ze voldeden aan de voorwaarden – dit ook hebben kunnen doen. In concreto houdt dit in, dat – in tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering op 28 februari 2012 heeft beslist – de personeelsleden die nà 27 februari 2012 nog een aanvraag hadden ingediend eveneens met ingang van 1 april 2012 zijn kunnen uitstappen.

De betrokken personeelsleden zijn normaliter voor 1 april daarvan op de hoogte gebracht via een schriftelijke mededeling verstuurd door de onderwijsadministratie. Wie dergelijke mededeling niet zou hebben ontvangen, raden wij aan hun school te contacteren, want anders kan men niet uitstappen op 1 april en is men bijgevolg verplicht om na de paasvakantie zijn opdracht verder uit te oefenen.

Inmiddels zijn de onderhandelingen naar aanleiding van de principebeslissing door de Vlaamse Regering genomen op 28 februari 2012 van start gegaan. Deze beslissing impliceerde, dat de uitstapregeling terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen – met uitzondering voor de kleuteronderwijzers – zou worden afgeschaft. Het is alvast de bedoeling om deze onderhandelingen nog voor het eind van deze maand af te ronden, zodat we eindelijk duidelijkheid kunnen scheppen over de overgangsmaatregelen en dit naar alle personeelsleden toe.

Wij houden jullie alvast op de hoogte via onze website.


Marnix Heyndrickx

Secretaris Onderhandelaar

 

Delen: