Pensioendossier en TBS-regeling: update

In de twee werkgroepen: “Werkgroep Loopbaanonderbreking” die de problematiek rond de loopbaanonderbreking behandelt en de “Werkgroep Werk” die zich buigt over de maatregelen inzake pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarden en die beiden ressorteren onder Comité A is er tot op vandaag door de overheid nog geen ontwerp van wettekst voorgelegd. Het overleg in deze werkgroepen vindt nog altijd plaats op basis van voorlopige werkdocumenten. Ook vandaag vond het overleg alweer plaats op basis van een voorlopige werktekst die daarenboven pas ter zitting werd voorgelegd. Ten vroegste in de loop van volgende week - in aanloop naar de vergadering van de "Werkgroep Werk" die volgende donderdag zal plaatsvinden - maakt de overheid gewag van het doorsturen van een ontwerp van wettekst... Dit alles heeft tot gevolg, dat het formeel overleg in Comité A pas ten vroegste de week daarop kan worden opgestart. Het overleg op niveau van de gemeenschappen waar de uitstapregeling (TBS) op tafel zal komen te liggen, kan op haar beurt pas starten na het afronden van de formele onderhandelingen in Comité A.

Wij vinden het dan ook onaanvaardbaar, dat het onderwijzend personeel door deze werkwijze verder in het ongewisse wordt gelaten. De manier waarop de federale overheid het begrip "overleg" meent te moeten invullen, tart o.i. stilaan alle verbeelding en getuigt op zijn minst van een gebrek aan doeltreffendheid om een overleg te organiseren. Dit alles heeft tot gevolg, dat wij nog geen enkel uitsluitsel kunnen geven omtrent de uitstapregeling. Voor wie zich op 28 november 2011 in het statuut bevond terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (VTBS 56+ / VTBS 58+) verandert er niets. Dit geldt evenzeer voor wie vóór 28 november 2011 daarvoor een aanvraag had ingediend (ingangsdatum TBS: 01-01-2012). Die categorie wordt verplicht om met pensioen te gaan de eerste kalenderdag volgend op de maand waarin zij 60 jaar worden. Voor wie gebruik heeft gemaakt van het bonussysteem geldt die verplichting niet. De aanvragen ingediend nà 28 november 2011 (ingangsdatum TBS: 01-04-2012 en 01-09-2012) werden bevroren. Het feit of deze aanvragen al dan niet zullen worden behandeld, zullen deel uitmaken van het geplande overleg op niveau van de Vlaamse Gemeenschap... Het ziet er echter naar uit, dat er daarop nog een tijd zal moeten worden gewacht...

Wij blijven u op de hoogte houden via onze website.

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar


Delen: