Onderhandelingen worden opgestart

Na het overleg van 6 maart 2012 tussen het kernkabinet van de Vlaamse Regering en de onderwijsvakbonden hebben wij in gemeenschappelijk vakbondsfront de beslissing genomen om met de Minister van Onderwijs Pascal Smet te onderhandelen over de maatregelen die werden genomen in het kader van de principebeslissing van de Vlaamse Regering.

De voorbije jaren hebben wij, onderwijsvakbonden, ons altijd loyaal opgesteld. Steeds in onderling overleg met de Minister van Onderwijs Pascal Smet hebben wij ernaar gestreefd om naar de best mogelijke oplossingen te zoeken voor het onderwijs in Vlaanderen in het algemeen en voor het onderwijzend personeel in het bijzonder. Het tot stand komen van cao IX in moeilijke economische tijden is daar hét schoolvoorbeeld van. In een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect zijn wij er in geslaagd om eind december 2010 een kwalitatieve cao voor het leerplichtonderwijs af te sluiten die de Vlaamse Regering geen eurocent heeft gekost. Minister-president Peeters nam toen de woorden: “Een historische cao” in de mond…

Toen wij vorige week op de hoogte werden gebracht van de principebeslissing van de Vlaamse Regering was dit voor ons dan ook meer dan een koude douche; des te meer er geen voorafgaand overleg had plaatsgevonden. Dit leidde in eerste instantie tot een vertrouwensbreuk. Daarop namen wij in gemeenschappelijk vakbondsfront de beslissing om het sociaal overleg op te schorten als signaal naar de overheid toe.

Wij zijn altijd van mening geweest, dat de eindeloopbaanproblematiek in een ruimer kader moet worden gezien en dat de discussie daaromtrent in het loopbaandebat en nergens anders moet worden gevoerd. Het eenzijdig doorvoeren van de afschaffing van de uitstapregeling zonder overgangs- en flankerende maatregelen was dan ook een brug te ver. Wij zijn dan ook tevreden dat de overheid ons signaal heeft begrepen en dat men vandaag naar onze verzuchtingen heeft willen luisteren. De garantie die men ons heeft gegeven, dat er kan onderhandeld worden over: overgangsmaatregelen, de vermindering van het wachtgeld, de eindeloopbaanmogelijkheden en de begeleidende maatregelen in het kader van het loopbaanpact én het feit dat het loopbaanpact versneld kan worden onderhandeld, heeft ons dan ook doen besluiten om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Voor het VSOA Onderwijs is een werkbaar en duurzaam loopbaanakkoord dan ook het streefdoel, waarbij niet enkel de uitstapregeling centraal staat, maar de loopbaan in zijn totaliteit.

Het is ons inziens dan ook uitermate belangrijk, dat het onderling vertrouwen zo snel mogelijk wordt hersteld, zodat we samen tot een aanvaardbare oplossing kunnen komen.

Dirk De Vos                                                                        Marnix Heyndrickx
Gemandateerd Secretaris                                           Secretaris Onderhandelaar

 Download hier de gezamenlijke persmededeling van de Vlaamse Regering en de onderwijsvakbonden.
 

Delen: