Infosessie uitstapregeling

Op 11 mei 2012 werd tussen de Vlaamse regering en de onderwijsvakbonden een akkoord afgesloten aangaande de vernieuwde TBS-regeling. Naar aanleiding daarvan organiseerde  het VSOA-Onderwijs een infosessie aangaande de overgangsmaatregelen en de definitieve regeling Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen.
 

 

 

De sessie vond plaats in het auditorium van het ACLVB kantoor in Gent en dit onder een meer dan ruime belangstelling. De aanwezigen kregen eerst duiding omtrent de loopbaanvoorwaarde en de nieuwe pensioenleeftijd zowel voor wat een loopbaan enkel in de overheidssector betreft als voor een gemengde loopbaan. Vervolgens werd de berekening van het wachtgeld uiteengezet aangevuld met een verduidelijking aangaande de reductie die op dat wachtgeld van toepassing kan zijn. Daarna werd de vernieuwde uitstapregeling uitgebreid toegelicht. Ter afsluiting werden de modaliteiten wat de aanvraag betreft onder de loep genomen.

Alle aanwezigen kregen een hand-out overhandigd van de diavoorstelling die werd getoond. Op het moment van de infosessie was het besluit omtrent de reglementering nog niet formeel onderhandeld. Het spreekt bijgevolg voor zich, dat de informatie werd gegeven onder voorbehoud van goedkeuring van de wetgevende teksten. Dit geldt evenzeer voor de informatie in de diavoorstelling.

Zodra het besluit betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool formeel zijn onderhandeld en bekrachtigd, kunnen onze leden de brochure Uitstapregeling in het onderwijs aanvragen. Ze krijgen ze dan gratis toegestuurd.

In afwachting daarvan kunnen onze leden nu al de diavoorstelling digitaal toegestuurd krijgen. Daarvoor volstaat een mail mét vermelding van uw naam én lidnummer naar: info@vsoa-onderwijs.be

Marnix Heyndrickx
Secretaris-Coördinator

 

Delen: