Dossier Leerzorg

Fundamentele onderwijshervormingen vereisen de nodige tools!

Het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen biedt een oplossing voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor veel kinderen met een zintuiglijke, geestelijke, lichamelijke of sociale beperking en voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen is en blijft het buitengewoon onderwijs dan ook de meest aangewezen vorm van onderwijs. De relatief kleine klassen, de leermiddelen en accommodatie naar maat spelen  daarbij een uitermate belangrijke rol en bovendien heeft het personeel gedurende jaren een expertise kunnen opbouwen die van onschatbare waarde is.
 
De VLOR twijfelt aan haalbaarheid binnen het voorgestelde kader

Eind 2005 lanceerde toenmalig minister van Onderwijs Vandenbroucke zijn discussienota “Leerzorg”. Daarin stond te lezen, dat elk kind recht heeft op kwalitatief hoogstaand onderwijs en op de beste ontwikkelingskansen; iets wat het VSOA Onderwijs trouwens nooit heeft onderkend. Vandenbroucke gaf  meteen ook te kennen, dat hij nog binnen zijn ambtstermijn wilde landen met dat dossier. In het eindadvies van de VLOR d.d. 15 februari 2007 stond de vraag centraal of het voorgestelde kader wel een haalbare kaart was…
 
Het draagvermogen van het personeel zal alweer overschreden worden

Van bij het begin heeft het VSOA Onderwijs er al op gewezen, dat naast de bestaande knelpunten waarvoor de nota geen oplossing biedt, de grootste bezorgdheid van onze vakorganisatie steeds de daarmee verbonden “draagkracht” is geweest. Ook nu is het nog altijd onze vaste overtuiging, dat met de implementatie van Leerzorg, zoals het vandaag voorligt, het draagvermogen van het personeel alweer eens zal overschreden worden. Hoe groot is trouwens de draagkracht van scholen en hoever kan je gaan zonder de “individuele” draagkracht van personeelsleden te overschatten?

Het VSOA Onderwijs is de idee om gewone scholen toegankelijk te maken voor leerlingen met een beperking nooit ongenegen geweest. In de mate van het mogelijke en binnen de grenzen van  het redelijke hebben alle kinderen recht op gelijke kansen en dit ongeacht hun beperking. Gewone scholen in Vlaanderen toegankelijk maken voor leerlingen met een beperking, impliceert dan ook dat aan de scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding die middelen ter beschikking moeten worden gesteld, zodat zij kwaliteitsvol onderwijs kunnen bieden aan élke leerling. Wij denken dan vooral in eerste instantie aan: specifieke personeelsomkadering, ondersteuning en opleidingen, maar ook aan de nodige aanpassingen qua accommodatie en leermiddelen. Bovendien mag daarbij de draagkracht van scholen en het onderwijzend personeel niet overstegen worden.

Indien geen draagvlak, dan maar dringende beleidsmaatregelen…

Op 18 mei 2011 deelde het gemeenschappelijk vakbondsfront in een brief aan minister van Onderwijs Pascal Smet mee, dat er voor de gefaseerde implementatie van een decreet Leerzorg met een basisdecreet en aanbouwdecreten in het onderwijs onvoldoende draagvlak was . Tot dat besluit kwam het gemeenschappelijk vakbondsfront na de vergaderingen van de resonantiegroepen waaraan naast de koepels van inrichtende machten en het GO! ook de vakbonden participeerden.

Op 15 juli 2011 besliste de Vlaamse Regering echter om, in afwachting van een invoering van leerzorg op langere termijn, een aantal dringende beleidsmaatregelen te nemen ten behoeve van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij heeft de intentie om een aantal van die tweeëntwintig dringende beleidsmaatregelen op te nemen in het op stapel staande onderwijsdecreet XXII. Het gemeenschappelijk vakbondsfront is van oordeel, dat dit niet kan, omdat de overheid stelt - en wij zijn dezelfde mening toegedaan - dat die maatregelen een fundamentele onderwijshervorming inhouden en fundamentele onderwijshervormingen moeten ons inziens worden doorgevoerd via specifieke themadecreten.  Daarop schreef het gemeenschappelijk vakbondsfront op 13 januari 2012 opnieuw een brief naar minister van Onderwijs Smet waarin het ingenomen standpunt uitgebreid werd toegelicht. De brief kunt u onderaan dit artikel downloaden; net als de “Open brief n.a.v. onderwijsregelgeving STICORDI” van de hand van: Prof. Dr. Wim van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, VUB en mevr. Eva Staels, wetenschappelijk onderzoeker, PhD student Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, VUB, die onze stelling onderschrijft.

VSOA Onderwijs eist de nodige middelen

Voor alle duidelijkheid willen wij nogmaals benadrukken, dat ook het VSOA Onderwijs van oordeel is, dat kinderen met een handicap die het gewoon onderwijs aankunnen, daar ook moeten terecht kunnen. Wij kunnen echter niet akkoord gaan met maatregelen die leiden tot een fundamentele onderwijshervorming zonder dat de Vlaamse regering daar de nodige tools tegenover plaatst. Dit zou alweer leiden tot extra werkdruk en taakbelasting en dat is niet langer aanvaardbaar.

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

 Brief Gemeenschappelijk Vakbondsfront aan minister Smet
 Open brief n.a.v.onderwijsregelgeving STICORDI

Delen: