De besparingsronde van de Vlaamse Regering: gevolgen voor de sector onderwijs

Op 28 februari 2012 kregen de onderwijsvakbonden van minister van Onderwijs Pascal Smet eenzijdig te horen wat de besparingsronde van de Vlaamse Regering voor de sector onderwijs zal inhouden.  De mededeling verliep enkel mondeling. In afwachting van een schriftelijke mededeling door de overheid volgt hieronder alvast een beknopte samenvatting.


Gevolgen voor het onderwijzend personeel

- Bestaande TBS-regeling 58+ voor leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs wordt zonder overgangsmaatregelen afgeschaft.
- Bestaande TBS-regeling 56+ voor kleuteronderwijzers wordt afgeschaft. Voor kleuteronderwijzers blijft de regeling nog bestaan, maar men zal in de toekomst pas vanaf 58 jaar kunnen uitstappen. De wachtgeldtoelage die ze daarvoor zullen krijgen, zal worden verminderd (zie hieronder).
- Drastische vermindering van de geldende wachtgeldtoelage. Waar dat vandaag nog 54 % van het brutoloon bedroeg, zal dat nu tot 40 % van het brutoloon worden gereduceerd.  

Alle onderwijspersoneelsleden – kleuteronderwijzers, leerkrachten en gelijkgestelden - die vóór 27 februari 2012 daarvoor een aanvraag hadden ingediend en met ingang van 1 april 2012 vervroegd willen uitstappen, kunnen dat nog doen aan de huidige voorwaarden en krijgen daarvoor nog de geldende wachtgeldtoelage.

Voor de onderwijspersoneelsleden die nog in aanmerking komen om uit te stappen met ingang van 01-09-2012 en die daarvoor nog geen aanvraag hadden ingediend, zullen dit nog kunnen doen, maar dan enkel aan de nieuwe voorwaarden voor wat de wachtgeldtoelage betreft (in plaats van 54 % van het brutoloon zal men slechts 40 % van het brutoloon als wachtgeldtoelage ontvangen).

- Bijkomend worden beperkende maatregelen inzake het ziekteverlof opgelegd voor iedereen. Per jaar sociale anciënniteit blijft men recht hebben op 30 dagen ziekteverlof. Wie bv. 30 jaar sociale anciënniteit kan bewijzen, heeft nog altijd recht op 900 dagen ziekteverlof. Cumulatie van die ziektedagen wordt in de toekomst evenwel beperkt tot 180 werkdagen of 250 kalenderdagen. Wie dus kort na mekaar wordt getroffen door een ernstige ziekte, loopt het risico vroegtijdig gepensioneerd te worden. Men doet dit naar analogie met de Franse Gemeenschap. Die hanteert deze regeling al voor haar ambtenaren en haar onderwijzend personeel.  

- Voor wie geopteerd heeft voor het bonussysteem, kan vervroegd met pensioen volgens de geldende federale regels en onder de oude voorwaarden en dit volgens de P-2/P-4 regeling waarbij P gelijk is aan de leeftijd waarop men vervroegd met pensioen kan volgens die geldende federale regels.

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

Delen: