Besparingen in de overheidssector

Vlaamse Regering pleegt woordbreuk

Niettegenstaande de lovende woorden voor het onderwijspersoneel in de Septemberverklaring van minister-president Peeters dreigt datzelfde onderwijspersoneel weer koud gepakt te worden. De bittere pil van in februari - de Vlaamse Regering besliste toen eenzijdig om de uitstapregeling te hervormen - is nog maar net doorgeslikt of diezelfde Vlaamse Regering is van plan om het loon van het onderwijspersoneel te gebruiken als pasmunt om de beloofde investeringen in het onderwijs door te voeren.

Wat vooraf ging

Op 2 oktober werden de vakbonden uitgenodigd voor een overleg met het kernkabinet. Vooraf was ons meegedeeld, dat in het kader van de begrotingsopmaak 2013 men had beslist om een inspanning van 100 miljoen euro te vragen aan de Vlaamse ambtenaren. Doel: een begroting in evenwicht.  
Een menu aan mogelijke generieke maatregelen - maatregelen die gelden voor iedereen van de sector - werd ons voorgelegd bestaande uit:

het verhogen van de doelstelling van het verminderen van het aantal ambtenaren van - 6 % tot - 7,5 %,
de aanpassing van het stelsel van ziekteverloven,
het opschorten van de toekenning van de functioneringstoelagen,
de vertraging in toekenning van sociale promoties en anciënniteitsverhogingen,
de aanpassing van de salarisschalen.

Dit gamma van generieke maatregelen zou moeten leiden tot een vermindering van de personeelskost met 1 %. Wij stelden de vraag wat die generieke maatregelen exact zullen inhouden. Gaat het om een inkrimping van het aantal personeelsleden of is men van plan om aan de verloning van het personeel te knabbelen om zo de klip van een mogelijke indexsprong te omzeilen?  Tijdens het overleg van 2 oktober kon of wilde de overheid op deze vraag niet antwoorden. Ze besliste dan maar een technische werkgroep op te starten die op 17 oktober de nodige klaarheid zou brengen...

Ook dan werd er vooral veel mist gespuid en een antwoord op de vraag van het VSOA waarom de leden van het kernkabinet van de Vlaamse Regering vasthouden aan generieke maatregelen en aan de systematiek van overkoepelende onderhandelingen kwam er in de zin van: “De Vlaamse Regering heeft gekozen voor generieke maatregelen; bijgevolg wordt deze logica ook doorgetrokken naar de onderhandelingen”. En verder nog: “De doelstelling van de Vlaamse Regering is om tot een kaderakkoord te komen. Concretisering en onderhandelingen gebeurt verder in de geëigende kanalen”.

Wij blijven echter bij ons standpunt, dat een kaderakkoord niet mogelijk is, gezien het feit dat in bepaalde sectoren zelfs geen enkele maatregel toepasbaar is…  Het werd dus wachten tot 24 oktober…

“Generiek”, fetisj van de Vlaamse Regering

Tijdens het overleg van 24 oktober waren alle betrokken ministers aanwezig. Muyters, Bourgeois, Lieten, Smet en Crevits flankeerden minister-president Peeters. Heikel punt blijft nog altijd de factor “generiek”… Uit de toelichting van Peeters blijkt, dat dit woord stilaan de fetisj van de hele operatie aan het worden is. Samengevat omschrijft de Vlaamse Regering het generieke karakter van de maatregelen als volgt:

1.  het gaat om een besparing van 100 miljoen   berekend als 1 % van de loonmassa;
2. het kan ook gaan om 1 % reductie op de salarisschalen;
3. binnen een sector kan er a rato van 1 % van de loonmassa een generieke maatregel of maatregelen worden voorgesteld. Deze mogen noch zuivere werkingsmiddelen noch investeringsmaatregelen beogen en moeten ressorteren in een direct effect op de begroting. Tot slot wijst ze erop dat het moet gaan om recurrente maatregelen; dat zijn maatregelen die een doorlopend karakter hebben.

Vlaamse Regering pleegt woordbreuk

Het gemeenschappelijk vakbondsfront confronteerde de minister-president daarop met het gegeven, dat het beloofde cao-bedrag van 132 miljoen voor 2013 werd gereduceerd tot 10 miljoen zonder te kunnen aantonen waar dat geld naartoe is en dat dit bijgevolg neerkomt op woordbreuk van de Vlaamse Regering. Peeters - duidelijk not amused  met deze opmerking -  moest zijn argumentatie daarop beperken door te zeggen dat de sluiting van Ford Genk al veel dramatischer is.  Later op de dag zou hij in de pers de directie van Ford Genk evenzeer van “woordbreuk” beschuldigen…

Na dit alles kunnen wij maar tot één conclusie komen: onderwijs levert in 2013 al een inspanning op de loonmassa van 122 mio euro. Hiermee moet de Vlaamse Regering rekening houden. De onderwijsvakbonden willen mee zoeken naar besparingsmogelijkheden, maar met een inlevering op het loon van het personeel en/of met verlies aan koopkracht kunnen wij niet akkoord gaan.

Dirk De Vos
Voorzitter
Marnix Heyndrickx
Secretaris-Coördinator/Onderhandelaar

Delen: