Acties zijn onvermijdelijk

Op onze site kon u al eerder lezen, dat de Vlaamse Regering de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van het ene moment op het andere botweg heeft afgevoerd. Voor de kleuteronderwijzers werd een uitzondering gemaakt. Zij zouden nog op 58 jaar kunnen uitstappen, maar voor hen zou het wachtgeld drastisch worden verminderd… Voor de overige onderwijspersoneelsleden is er van overgangsmaatregelen geen sprake…  Bovendien werden er voor wat het ziekteverlof betreft beperkende maatregelen opgelegd die in de toekomst iedereen zullen treffen. Dit is voor de personeelsleden in het onderwijs onaanvaardbaar.

Het VSOA Onderwijs wil nogmaals beklemtonen, dat wij niet tegen verandering zijn… Bewijs daarvan is de constructieve houding die wij van bij de start van het loopbaandebat hebben aangenomen. Het gegeven, dat de contesterende maatregel werd doorgevoerd zonder de verzuchtingen van het onderwijspersoneel ook maar enigszins in overweging te nemen en daardoor het beroep van leerkracht geenszins aantrekkelijker zal maken, is voor ons echter een belangrijk obstakel. In het kader van ons streven naar “Werkbaar werk” voor iedereen uit het onderwijs,  is het VSOA Onderwijs dan ook de mening toegedaan, dat de problematiek omtrent de TBS-uitstapregeling in het loopbaandebat zijn beslag had moeten krijgen en geen deel had mogen uitmaken van de besparingsronde van de Vlaamse Regering. Dit alles heeft ons in gemeenschappelijk vakbondsfront dan ook doen besluiten om het overleg op te schorten en een actieplan op te stellen.

Niettegenstaande in het overgrote deel van de pers in eerste instantie alweer wordt gefocust op de stakingsaanzegging van 28 maart en veel minder op de voorafgaande acties willen wij toch onderlijnen, dat wij bereid blijven om te overleggen op basis van nieuwe voorstellen.

Hieronder kan u het persbericht met het actieplan downloaden.

Dirk De Vos                                                                                          Marnix Heyndrickx
Gemandateerd secretaris                                                                      Secretaris Onderhandelaar


 Klik hier om het persbericht te downloaden.

 

Delen: